Algemene voorwaarden

1. Definities

Transport Talent heeft een platform dat talenten uit technische, economische en wetenschappelijke velden verbindt met geschikte werkgevers. Wanneer u zich op onze website registreert als werkgever of als talent, maakt u een account aan dat u toegang geeft tot ons platform. Gebruikers kunnen vacatures als Talent bekijken en potentiële werkgevers als favoriet opslaan. Werkgevers kunnen vacatures publiceren en activiteiten van talenten volgen. Dit document regelt de relatie tussen Transport Talent en jou door de gebruiksvoorwaarden van het platform vast te leggen.

2. 2. Wettelijk

Niets in deze voorwaarden creëert een partnerschap of joint venture tussen Transport Talent en andere partijen. Wij zijn een onafhankelijke aanbieder van diensten aan u en zijn niet in dienst van u. Om gebruik te kunnen maken van de platformdiensten moet elke werkgever of elk talent zich op onze website registreren. Wij kunnen een registratieaanvraag naar eigen goeddunken accepteren of afwijzen en kunnen de registratie te allen tijde opschorten of annuleren als een werkgever of talent deze voorwaarden schendt. We gebruiken de informatie die u verstrekt (met inbegrip van maar niet beperkt tot gevoelige persoonlijke informatie) ter ondersteuning van het rekruteringsproces en aanverwante administratieve functies. Dit omvat het verwerken en opslaan van informatie (inclusief, zonder beperking, gevoelige persoonlijke gegevens) en het delen of beschikbaar stellen van dergelijke informatie aan potentiële werkgevers. Wij gebruiken derden om uw informatie te verwerken als onderdeel van het wervingsproces. We kunnen gegevens van de door u verstrekte informatie verzamelen en samenvoegen om onze gebruikers als groep te begrijpen, zodat we u beter van dienst kunnen zijn. We kunnen ook geaggregeerde informatie delen met geselecteerde derde partijen zonder individuele namen of identificatiegegevens bekend te maken. U gaat ermee akkoord dat Transport Talent de door u verstrekte informatie (inclusief maar niet beperkt tot gevoelige persoonlijke informatie) op een van deze manieren kan gebruiken. Wij verwerken alle gegevens die u verstrekt bij het invullen van de online registratie- of aanvraagformulieren, evenals andere formulieren, evaluaties of persoonlijke gegevens die u verstrekt bij het gebruik van de website in overeenstemming met GDPR. U kunt meer informatie over uw persoonlijke gegevens vinden in ons privacybeleid. Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte (EER): Persoonlijke gegevens die uw CV bevatten, zijn toegankelijk voor derden buiten de EER via de Transport Talent Database. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u solliciteert naar een baan waarbij de werkgever buiten de EER is gevestigd. Door u te registreren en de Website te gebruiken, stemt u in met deze overdracht. De rechten op het materiaal op onze website zijn beschermd door het internationale auteursrecht, software- en merkenrecht en u stemt ermee in de website te gebruiken op een manier die geen inbreuk maakt op deze rechten. U mag het materiaal op onze website kopiëren voor uw eigen privé- of huishoudelijk gebruik, maar niet voor commerciële of zakelijke doeleinden. Om u te registreren op onze website en in te loggen wanneer u onze website bezoekt, moet u een gebruikersnaam en wachtwoord gebruiken. U bent als enige verantwoordelijk voor de veiligheid en het juiste gebruik van uw wachtwoord, dat te allen tijde vertrouwelijk moet worden behandeld en niet aan derden mag worden bekendgemaakt. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u denkt dat uw wachtwoord bij iemand anders bekend is geworden of als het waarschijnlijk is dat het op een ongeoorloofde manier wordt gebruikt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik of openbaarmaking van wachtwoorden. Wij kunnen uw lidmaatschap beëindigen en/of u de toegang tot onze website of een deel ervan (inclusief diensten, goederen of informatie die beschikbaar zijn op of via onze website) op elk moment in onze absolute discretie en zonder enige uitleg of kennisgeving ontzeggen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig verlies (direct of indirect, verlies van zaken, inkomsten of winst, verspilde uitgaven, corruptie of vernietiging van gegevens of enige andere indirecte of gevolgschade) dat voortvloeit uit uw gebruik van onze website en wij sluiten hierbij alle aansprakelijkheid uit, hetzij contractueel, hetzij op grond van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of anderszins. Wij sluiten hierbij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en uw gebruik van de website uit voor zover dit wettelijk is toegestaan. U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren van alle kosten, uitgaven, claims, verliezen, aansprakelijkheden of procedures die voortvloeien uit uw gebruik of misbruik van onze website. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als iemand een claim tegen u indient of dreigt in te dienen in verband met uw gebruik van onze website. Het gebruik van onze website en alle overeenkomsten die via onze website worden gesloten, zijn onderworpen aan het Duitse recht en moeten dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd. De Duitse rechtbanken zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van onze website of een via onze website aangegane overeenkomst.

3. 3. Verplichtingen

Tijdens het gebruik van Transport Talent zal je geen van de volgende acties uitvoeren: Schenden van wetten, rechten van derden of ons beleid, zoals de Gebruiksvoorwaarden; Omzeilen of manipuleren van onze kostenstructuur, het factureringsproces of de vergoedingen die verschuldigd zijn aan Transport Talent; Plaatsen van onjuiste, onnauwkeurige, misleidende, frauduleuze, lasterlijke of beledigende inhoud (inclusief persoonlijke informatie); Overdragen van uw account en gebruikersnaam aan een andere partij zonder onze toestemming; Verspreiden of plaatsen van spam, ongevraagde of bulk e-mail, kettingbrieven of piramideschema's; Het verspreiden van virussen of andere technologieën die Transport Talent, de Website of de belangen of het eigendom van Transport Talent gebruikers kunnen schaden (met inbegrip van hun intellectuele eigendomsrechten, privacy en publiciteitsrechten) of die onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, inbreukmakend op de privacy, vulgair, obsceen, godslasterlijk, treiterend, of waarschijnlijk aanzetten tot haat jegens een persoon; Het wijzigen, vertalen, aanpassen, bewerken, decompileren, demonteren of reverse-engineeren van softwareprogramma's die door ons in verband met onze website worden gebruikt; Het verzamelen van informatie over gebruikers, inclusief e-mailadressen, zonder hun toestemming of anderszins. De Werkgever verplicht zich om Transport Talent onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer een werkaanbieding door een sollicitant is aanvaard en de datum van inschrijving is bevestigd, zodat Transport Talent de plaatsingsvergoeding kan berekenen in overeenstemming met de opgegeven voorwaarden. De werkgever verplicht zich ertoe de geschiktheid van een kandidaat voor de vacature te bevestigen. De werkgever is erkend om de waarheidsgetrouwheid van de sollicitatie van een kandidaat te verifiëren en het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om referenties te controleren, aanvullende controles uit te voeren zoals de controle van het strafregister, de validatie van de kwalificaties van de kandidaat en ervoor te zorgen dat de kandidaat in staat is om aan de eisen van de vacature te voldoen. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om ervoor te zorgen dat het talent alle noodzakelijke werkvergunningen en andere goedkeuringen verkrijgt, en om ervoor te zorgen dat het talent voldoet aan alle medische vereisten of andere kwalificaties die vereist zijn voor de geschiktheid of vereist zijn door de wet. De werkgever gaat ermee akkoord dat de beste praktijken voor het vertrouwelijk houden van vertrouwelijke gegevens binnen het Platform zullen worden gebruikt. De werkgever is de plaatsingsvergoeding verschuldigd als een talent naar de werkgever wordt doorverwezen en in eerste instantie wordt afgewezen, maar vervolgens binnen twaalf maanden na de eerste introductie door de werkgever in dezelfde of vergelijkbare functies wordt aangenomen. De werkgever is de plaatsingsvergoeding verschuldigd als een talent binnen zes maanden na de eerste introductie wordt doorverwezen en ingehuurd door Transport Talent naar een ander bedrijf of firma, inclusief een dochteronderneming, filiaal of houdstermaatschappij van de werkgever. De Werkgever machtigt Transport Talent om informatie over de Werkgever volledig bekend te maken aan talenten die door de Werkgever aan Transport Talent worden geleverd. Indien de werkgever eerder het cv van een kandidaat heeft ontvangen die ook via het platform naar dezelfde functie heeft gesolliciteerd, dient de werkgever het bewijs te leveren dat de kandidaat eerst rechtstreeks bij de werkgever heeft gesolliciteerd. In dit geval zal Transport Talent de plaatsingsvergoeding vergoeden (indien er een afrekening is gemaakt) als het talent kan aantonen dat hij of zij direct of indirect heeft gesolliciteerd naar dezelfde functie. De Werkgever stemt ermee in dat Transport Talent zijn logo en bedrijfsnaam mag gebruiken op het platform en zijn gebruikers mag voorzien van publiek beschikbare informatie over het bedrijf.